X
0 cart

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż: 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Zitolo ltd Zitolo Ltd. z siedzibą w Rotherham, Wielka Brytania (S63 5DB), Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, spółka zarejestrowana w Companies House pod numerem: 09414885 (zwana dalej „Administrator”); 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy), b. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora), c. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Pastwo), 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca). 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie; 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu określone uprawnienia: a. mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę; b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania; c. w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Państwa informował; kiedy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora; d. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora; e. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w opisanym wyżej celu; f. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Państwa o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona; g. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, mogą Państwo także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał; 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 8. podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

Enter email address here