X
0 cart

NIZU

Warszawa, Polska

Pytanie do sprzedawcy

Dodaj do ulubionych

Dane kontaktowe:

 • nika333@gmail.com
 • Sady Żoliborskie 5 m. 7
 • 01-772 Warszawa, Polska

NIZU

Zobacz produkty sprzedawcy NIZU

Przepraszamy, nie udało nam się znaleźć szukanej frazy. Spróbuj wpisać inną.

Grafika, geometria, monochrom, minimalizm - to główne cechy prac NIZU. Występują one w trzech formach: 1. DRUKI na wysokiej jakości papierze. 2. PRACE ORYGINALNE malowane piórkiem i czarnym tuszem. na wysokiej jakości papierze (na zamówienie, nakład limitowany). 3. METALOWE OBRAZY, czyli seria Black Metal. Są to obrazy spawane w metalu i malowane na czarno, metodą proszkową. Bardzo oryginalny przedmiot w każdym domu. Kilkucentymetrowa przestrzeń pomiędzy powierzchnią obrazu a ścianą tworzy trójwymiarową perspektywę, którą dodatkowo można modelować światłem. Fantastyczny prezent dla kogoś bliskiego i dla samego siebie. Masz pytania lub chciał(a)byś zamówić pracę na zamówienie? A może potrzebujesz, żeby doradzić Ci, która z prac będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości. Skontaktuj się z nami: hello@nizuart.com

Sprzedawca nie ma ustalonych warunków zwrotów
REGULAMIN PLATFORMY E-COMMERCE ZITOLO.COM
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady prowadzenia sprzedaży Towarów przez Sprzedawców za pośrednictwem platformy e-commerce www.zitolo.com., prowadzonej przez Zitolo Ltd. z siedzibą w Rotherham, Wielka Brytania (zwanej dalej: „Platformą e-commerce”) oraz określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Zitolo Ltd. z siedzibą w Rotherham, Wielka Brytania usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy e-commerce.
§ 1 Definicje
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
  3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Platformy e-commerce.
  6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Platformy e-commerce, w ramach Konta Użytkownika.
  7. Sklep - funkcjonalność Konta Użytkownika, umożliwiająca prowadzenie sprzedaży Towarów za pośrednictwem Platformy e-commerce.
  8. Sprzedawca - oznacza Użytkownika, który skorzystał z funkcjonalności Sklep i prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Platformy e-commerce.
  9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy e-commerce.
  10. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  11. Usługodawca - oznacza Zitolo Ltd. z siedzibą w Rotherham, Wielka Brytania (S63 5DB), Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, spółka zarejestrowana w Companies House pod numerem: 09414885; e-mail: kontakt@zitolo.com, będącą jednocześnie właścicielem Platformy e-commerce.
  12. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Platformy e-commerce, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
§ 2 Sklep
  1. W celu uzyskania możliwości sprzedaży Towarów za pośrednictwem Platformy e-commerce Użytkownik zobowiązany jest skorzystać z funkcjonalności Sklep, dostępnej w Koncie Użytkownika.
  2. W celu skorzystania z funkcjonalności Sklep Użytkownik wypełnia dedykowany formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Platformy e-commerce.
  3. Następnie Usługodawca dokonuje weryfikacji przesłanego przez Użytkownika zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji Usługodawca przesyła na adres elektroniczny Użytkownika informację o aktywacji funkcjonalności Sklep. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje status Sprzedawcy oraz możliwość korzystania z usługi Abonament.
  4. Zabronione jest prezentowanie przez Sprzedawców za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy e-commerce Towarów, które:
  a) nie są rękodziełem;
  b) mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej;
  c) posiadają charakter obraźliwy lub zawierają słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) mogą naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  5. W przypadku, gdy Sprzedawca naruszy postanowienie Regulaminu, o którym mowa w §2 ust. 4, Usługodawca może wyznaczyć Sprzedawcy odpowiedni termin w celu usunięcia naruszeń. W przypadku uchybienia terminu, Usługodawca może zablokować prezentację Towaru zamieszczonego przez Sprzedawcę.
  6. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić dla Użytkowników za pośrednictwem Sklepu własny, zgodny z przepisami prawa regulamin.
§ 3 Abonament
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Sprzedawców, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługę odpłatną Abonament.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usługi Abonament, o czym poinformuje Sprzedawców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  3. Usługa Abonament polega na umożliwieniu Sprzedawcy prezentacji Towarów na Stronie Internetowej Platformy e-commerce. Szczegółowy zakres usługi jest zależny od wyboru dokonanego przez Sprzedawcę i każdorazowo jest przedstawiony Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia na usługę.
  4. Rezygnacja z usługi Abonament możliwa jest w każdej chwili i polega na rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z §7.
  5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy e-commerce lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
§ 4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień usługi odpłatnej Abonament
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Platformy e-commerce w zakresie usługi odpłatnej Abonament, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi Abonament przez Usługodawcę na rzecz Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługę Abonament przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy e-commerce.
  3. Sprzedawca przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę Abonament poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Platformy e-commerce.
  4. Sprzedawca przed wyborem usługi Abonament otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy e-commerce informację o cenie usługi, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi oraz informacje o zakresie usługi Abonament.
  5. Ceny na Stronie Internetowej Platformy e-commerce zamieszczone przy usłudze Abonament stanowią ceny brutto.
  6. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Sprzedawca może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. Po zawarciu umowy, Usługodawca potwierdza Sprzedawcy jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany podczas Rejestracji.
  8. Sprzedawca może wybrać następujące formy płatności za usługę Abonament:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy;
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
  c) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
  9. Aktywacja usługi Abonament dokonana zostanie niezwłocznie po odnotowaniu płatności na koncie usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi Abonament przez Usługodawcę na rzecz Sprzedawcy. Do końca 2018 obowiązuje promocyjny darmowy abonament. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów w związku z rejestracją sklepu oraz ze sprzedażą produktów poprzez platformę ZITOLO.COM.
  10. Usługodawca udostępnia Sprzedawcy, na Koncie Użytkownika fakturę VAT, obejmującą zamówioną usługę Abonament. Faktura VAT udostępniania jest w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Sprzedawca powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 5 Reklamacje
  1. Sprzedawca może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 6 Odstąpienie od umowy
  1. Sprzedawca będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
  3. Sprzedawca będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Platformy e-commerce pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Sprzedawcy będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Sprzedawcy będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
§ 7 Rozwiązanie umowy
  1. Zarówno Sprzedawca, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Sprzedawcy.
  3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę podczas Rejestracji.
§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych ze Sprzedawcami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Sprzedawcę będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Platformy e-commerce.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Każdy Sprzedawca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Sprzedawcę z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy e-commerce. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2014 r.
Sprzedawca nie ma ustalonych warunków zwrotów

  Moje formy płatności

 • Przelew bankowy
  • Numer konta: 71 1020 1097 0000 7402 0271 4905
  • Numer IBAN:
  • Numer SWIFT:
  • Nazwa odbiorcy: Monika Zusin
  • Adres odbiorcy: ul. Sady Żoliborskie 5 m. 7, 02-
  • Nazwa banku: PKO Bank Polski

Formy dostawy

 • Nazwa: DPD Kraj:

  Waga Cena w Poland Cena za granicą
  1 kg 4.62 23.09
  20 kg 6.93 34.63
Sklep nie posiada komentarzy

Wprowadź swój adres email